Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

zrzesza osoby
posiadające uprawnienia
do wykonywania
czynności w zakresie
szacowania
nieruchomości.

władze Stowarzyszenia

Rzeczoznawcy majątkowi należący
do SRM w Słupsku

to osoby o wieloletniej praktyce
zawodowej oraz dużym
doświadczeniu i wyczuciu
w zakresie wyceny zarówno
nieruchomości, jak
i przedsiębiorstw, przedsięwzięć
inwestycyjnych, analizy
opłacalności inwestycji.

lista rzeczoznawców

Kontakt

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

76-200 Słupsk
al. Jana Pawła II nr 1, pok. 106

tel. 59  841 46 31
e-mail: inwestdom@op.pl

KRS 0000161346
NIP 839 250 43 94
REGON 770925546

Statut

Rozdział I

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku zwane dalej Stowarzyszeniem, które może używać skrótu SRM.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, w którym co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowym i zagranicznym stowarzyszeń o podobnym profilu działania i zrzeszać się w federacjach.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swych członków.
 2. Dla prowadzenia biura Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników techniczno - administracyjnych na ogólnie przyjętych zasadach.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku z danymi adresowymi.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Głównym celem Stowarzyszenia jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jej rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz troska o przestrzeganie na tym rynku etyki zawodowej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swój główny cel między innymi przez:

 • współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych i samorządo-wych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami,
 • współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych i samorządowych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami,
 • opiniowanie projektów uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • opiniowanie opracowań dotyczących wycen nieruchomości na zlecenie zainteresowanych,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
 • integracja środowiska,
 • dbanie o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
 • inicjowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod pracy i techniki w obsłudze rynku nieruchomości,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej na cele statutowe,
 • organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków i innych osób,
 • udzielanie członkom pomocy prawnej i zawodowej,
 • tworzenie na użytek członków Stowarzyszenia banku informacji,
 • prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele statutowe Stowarzyszenia,
 • organizowanie egzaminów państwowych, - skreślony
 • współdziałanie z właściwymi merytorycznie instytucjami i organizacjami działającymi na procesów integracji z Unią Europejską, zajmowanie stanowiska w sprawie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki nieruchomościami,
 • uczestnictwo w popularyzowaniu wiedzy dotyczącej zasad wejścia i działania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów gospodarki nieruchomościami oraz jej pokrewnych,
 • współdziałanie w kraju lub za granicą w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich dla członków Stowarzyszenia oraz środowiska lokalnego, w którym działa,
 • rozwój organizacji na zasadach demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • założycieli
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych.

§ 11

Członkiem założycielem jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe, która w dniu zebrania założycielskiego po zapoznaniu się z niniejszym Statutem zadeklarowała chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i fakt ten potwierdziła swoim podpisem na liście członków założycieli.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był karany za przestępstwo przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

§ 13

Tryb przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

 • przyjęcie następuje na pisemny wniosek kandydata poparty pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
 • decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
 • opłacenie wpisowego w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 14

Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • korzystania z urządzeń, wydawnictw, banku informacji, poradnictwa i fachowych szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie,

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub dziedzin ściśle związanych z celami Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkostwa honorowego może pozbawić tylko Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek uchwały Komisji Etyki Zawodowej.

§ 17

Obowiązki członków założycieli i członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

 • przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
 • bieżąca współpraca ze Stowarzyszeniem w zakresie banku informacji o nieruchomościach,
 • terminowe opłacanie składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wypowiedzenia,
 • nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres dłuższy 3 miesiące,
 • działalności na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszania norm etyki zawodowej.

§ 19

 1. Uchwałę w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd w składzie poszerzonym o przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej.
 2. Od uchwały w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
W ramach struktury Stowarzyszenia działają jednostki organizacyjne:
 • Komisja Etyki Zawodowej
 • Rada Ekspertów
 • Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych
Pracami tych jednostek kierują osoby wybrane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia

§ 21

W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych wg. klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd, przy czym maksymalna ilość delega-tów nie może przekroczyć 100 osób.

§ 22

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 23

Członkowie władz pełnią swą funkcję honorowo.

§ 24

Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:

 1. Zarządu
 2. 1/3 członków Stowarzyszenia
 3. Komisji Rewizyjnej.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

 • określenie głównych kierunków działania
 • rozpatrzenie odwołań w sprawach członkowskich
 • nadawanie godności członka honorowego
 • uchwalenie Statutu i regulaminów wewnętrznych i ich zmian
 • rozpatrywanie sprawozdań władz
 • wybór władz
 • ustalenie wysokości składek i wpisowego
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 • udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 27

Walne Zebranie Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w I terminie przy obecności minimum 2/3 członków uprawnionych do głosowania bądź w II terminie bez względu na ilość obecnych członków upraw-nionych do głosowania.

§ 28

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem. W zawiadomieniu musi być podany szczegółowy program. Zawiadomienie można przesłać pocztą elektroniczną.

§ 29

Walne Zebranie Stowarzyszenia wybiera w głosowaniu tajnym:

 • Prezesa Zarządu
 • Przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczącego Rady Ekspertów
zwykłą większością głosów. Członków organów statutowych wybiera się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 30

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania
 • uchwalanie okresowych planów działalności
 • organizowanie szkoleń, kursów oraz działalności wydawniczej i opiniującej
 • nadawanie i pozbawianie członkostwa
 • reprezentowanie Stowarzyszenia
 • organizowanie pomocy technicznej i doradczej członkom
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 • zmiany regulaminów Stowarzyszenia wynikłe z podjętych Uchwał Rady Krajo-wej Federacji Stowarzyszeń.

§ 31

Do zadań Komisji Etyki Zawodowej należy:

 • rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia i rozpatrywanie skarg i wniosków osób trzecich
 • stawianie wniosków o pozbawienie członkostwa
 • opiniowanie kandydatur na członków Stowarzyszenia.

§ 32

Do Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem sfery finansowo - gospodarczej co najmniej 1 raz w roku
 • ocena realizacji uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd
 • stawianie wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 33

Rada Ekspertów i Komisje Statutowe działają w oparciu o Regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 34

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  • nieruchomości
  • ruchomości
  • fundusze
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:
  • wpisowe i składki członkowskie
  • wpływy z działalności statutowej
  • darowizny, spadki, zapisy i dotacje.

§ 35

W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu.

§ 36

Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie w celach statutowych.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje w I terminie Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w II terminie zwykłą większością głosów.

§ 38

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest w I terminie większością 2/3 członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania, a w II-gim terminie zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

§ 39

Niniejszy Statut uchwalony został na Walnym Zwyczajnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 20 kwietnia 2018 uchwałą nr 4/2018. Potwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy GD.VIII NS–Rej. KRS/010923/18/786 z dnia 06.07.2018r

© Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku wykonanie: strony internetowe